Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja poduzeća Beeping WEB d.o.o. od 01.04.2017.

Općenito

 1. Ova pravila imaju prirodu općih uvjeta poslovanja koje nudi Beeping WEB d.o.o. Zaharova 3, 10000 Zagreb, OIB: 61232743025, matični broj: 04649893, upisan u sudski registra u Zagrebu (u daljnjem tekstu: pružatelj)
 2. Svrha ovih općih uvjeta je jasno definirati prava i obaveze korisnika digitalne platforme Beeping.hr. (u daljnjem tekstu Beeping) prilikom naručivanja usluge čišćenja kućanstva. Korisnikom se smatra svaka fizička osoba koje je rezervirala čišćenje na beeping.hr. 
 3. Digitalnom platformom i domenom beeping.hr upravlja poduzeće Beeping WEB d.o.o. koje preko digitalne platforme nastupa kao pružatelj usluge čišćenja kućanstva. Krajnji izvršitelji koji će raditi u ime i za račun Beepinga su profesionalni čistaći. 
 4. Opći uvjeti poslovanja Beepinga sastavljeni su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima RH, Zakonom o zaštiti potrošača, preporukama HGK i međunarodnim standardima za e-poslovanje.
 5. Opći uvjeti poslovanja određuju djelovanje pružatelja digitalne platforme, prava korisnika i odnos između samostalnog čistača (profesionalnog čistača) i kupca. 
 6. Beeping platforma predstavlja način komunikacije, alat, koji povezuje korisnika digitalne platforme s kvalificiranim, provjerenim, dodatno obučenim, profesionalnim čistačem.  
 7. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. nije poslodavac profesionalnim čistačima i ne nudi čišćenje. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. preko platforme Beeping posreduje uslugu čišćenja kućanstava između korisnika i profesionalnog čistača. 
 8. Rezervacija termina preko digitalne platforme Beeping se smatra narudžbom, u skladu sa zakonom Republike Hrvatske. Hrvatsko nacionalno zakonodavstvo ima prednost pred europskim pravom. 
 9. Opći uvjeti poslovanja vrijede za svaku rezervaciju/narudžbu putem online platforme.
 10. Nakon rezervacije termina ili slanja narudžbe kupac klikom na gumb "Naruči i plati" prihvaća ove uvjete poslovanja. Ovi uvjeti poslovanja isključuju sve druge uvjete poslovanja uz iznimku odredbi bilo kojeg pisanog ugovora, koji je na inicijativu kupca ili pružatelja prihvaćen i potpisan od strane kupca i pružatelja. 
 11. Opći uvjeti dostupni su na web stranici. Ovi uvjeti se mogu u svakom trenutku dopuniti novim odredbama, stoga predlažemo kupcu da ih pročita prilikom svake narudžbe/rezervacije. Svaka verzija općih uvjeta je posebno datirana. Za svaku narudžbu vrijede uvjeti poslovanja, koji su objavljeni na web stranici, u trenutku naručivanja. Zbog prirode poslovanja preko World Wide Weba, ponuda na digitalnoj platformi Beeping se često i brzo, ažurira i mijenja. 
 12. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. ima pravo u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete poslovanja. Izmijenjeni uvjeti moraju biti predmet objave na web stranici portala.
 13. U slučaju promjene općih uvjeta, odnos sa svakim pojedinačnim korisnikom se ravna prema općim uvjetima koji su vrijedili u trenutku nastanka takvog odnosa. Odnosi s korisnicima, koji su trajne naravi, se ravnaju prema novim općim uvjetima s tim da se korisnik može povući iz takvog odnosa u roku od 15 dana, od dana objave novih Općih uvjeta poslovanja.

 

 Registracija korisnika

 1. Svaki potencijalni korisnik se prije narudžbe mora registrirati. Prilikom registracije svaki korisnik dobiva valjano korisničko ime i lozinke za pristup svom korisničkom računu. 
 2. Registracija korisničkom profila se može obaviti na web stranici www.beeping.hr
 3. Podatci koje korisnik navede u svom korisničkom profilu, moraju biti točni i potpuni i moraju odgovarati stvarnome stanju. Korisnik snosi odgovornost za netočne podatke i u slučaju da zbog netočnih podataka dođe do poteškoća ili nemogućnosti ispunjenja usluge.
 4. Korisnik može u bilo kojem trenutku pristupiti svojim podatcima i po potrebi ih promijeniti ili ažurirati. O tome će biti obaviješten preko maila. Korisniku su na web stranici (u profilu) dostupne pojedinosti o statusu aktualne narudžbe i svih prijašnjih narudžbi.
 5. Profil korisnika se ne može prenositi na treću osobu. Svaki korisnik može biti registriran samo sa jednim profilom. 
 6. Pružatelj zadržava pravo da, u slučaja kršenja važećih zakona ili ovih općih uvjeta poslovanja, bez obrazloženja, obriše profil korisnika i zabrani mu pristup digitalnoj platformi Beeping. 
 7. Postoji razlika između registracije i prijave. Registracija je samo prvi upis u bazu podataka, gdje posjetitelj unosi tražene podatke, ovisno o vrsti registracije i time stječe status korisnika. Prijava znači da su svi potrebni podatci već unijeti u bazu podataka i pristup je moguć upisom korisničkog imena i lozinke, postavljenima od strane korisnika prilikom registracije. 

 Cijene

 1. Sve cijene na digitalnoj platformi Beeping su u kunama i već uključuju porez na dodanu vrijednost, osim ako nije izričito drugačije napisano.
 2. Uz redovne cijene usluga, Beeping pridružuje pravo akcijskih cijena, koje vrijede za korisnike, tijekom kampanje. Važeće cijene su cijene u trenutku narudžbe, ili one cijene koje su bile na snazi u vrijeme kada je sustav pružatelja zaprimio narudžbu. Ugovor o kupnji između pružatelja i kupca sklopljen je u trenutku kada je pružatelj potvrdio narudžbu, tj. primio e-poštu "Potvrda narudžbe". Od tog trenutka, sve cijene i drugi uvjeti su fiksni i primjenjuju se na pružatelja i na kupca. 

 Narudžba usluge

 1. Korisnik mora za svaku pojedinu narudžbu usluge čišćenja,u skladu s uputama i uvjetima, ispuniti online obrazac, koji mora biti točan, potpun, sadržavati podatke o mjestu čišćenja tj. lokacije na kojoj će usluga biti obavljena (uključujući i kvadraturu nekretnine, koja će biti predmet čišćenja), željeni termin (datum, vrijeme - predviđeni početak i završetak čišćenja), te eventualno opseg dodatnih usluga čišćenja (unutrašnjost pećnice, unutrašnjost hladnjaka, prozori, kuhinjski ormarići s beštekom).
 2. Korisnik plaća uslugu prilikom narudžbe i na e-mail adresu dobiva račun u elektroničkom obliku. Ukoliko korisnik u narudžbi ne navede točne, potpune i istinite informacije, digitalna platforma Beeping ili izvršitelj samog čišćenja, će prikazati stvarno stanje. Stvarno stanje mora biti zapisano u bilješkama na obrascu, koji je obavezan dio na kraju svakog čišćenja.
 3. Osoba, koju digitalna platforma Beeping uputi za obavljanje čišćenja, ima pravo odbiti dodatan opseg posla, ako se zbog toga ne bi mogla držati planiranih rokova. 
 4. Korisnih mora naručiti i platiti željenu uslugu čišćenja najmanje 48 sati prije samog početka. Nakon online narudžbe i plaćanja, digitalna platforma Beeping, kupcu automatski potvrđuje da je narudžba zaprimljena. Na svoj e-mail kupac prima račun u elektroničkom obliku najkasnije 24 sata prije izvođenja određenog čišćenja ili čak nakon konačne potvrde od strane digitalne platforme.  

 Otkazivanje Narudžbe

 1. Korisnik mora otkazati svoju narudžbu najmanje 24 sata prije samog početka čišćenja.
 2. Korisnik može otkazati uslugu čišćenja u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu info@beeping.hr. Korisnik dobiva na svoju e-mail adresu potvrdu da je narudžba otkazana. 
 3. Ukoliko bi korisnik htio otkazati narudžbu kasnije, tj. prekasno ili ne otkaže narudžbu, nema osnove za povrat sredstava. 
 4. Ugovor za uslugu čišćenja kućanstva je sklopljen u trenutku prihvaćanja i potvrde narudžbe poduzeća Beeping WEB d.o.o.
 5. U skladu s člankom 79, Zakona o zaštiti potrošača, korisnik nema pravo odstupiti od ugovora, jer je usluga čišćenja kućanstva pokrenuta na temelju korisnikova pristanka i suglasnosti za gubitak prava na povlačenje. 
 6. Ukoliko izvođač, ovlaštena osoba, zbog opravdanih razloga ne može obaviti uslugu čišćenja, mora to klijentu javiti najmanje 24 sata prije samog početka čišćenja, u suprotnom je odgovoran klijentu za eventualnu štetu nastalu zbog prekasnog otkazivanja narudžbe ili zbog neizvršenog čišćenja. 
 7. U slučaju da u naručenom/dogovorenom terminu nije moguće izvesti čišćenje, kupac i digitalna platforma Beeping će se usuglasiti oko alternativnog termina, o čemu kupac dobiva potvrdu da je narudžba zaprimljena, na svoju e-mail adresu, najkasnije 24 sata prije izvođenja određenog čišćenja ili čak nakon konačne potvrde od strane digitalne platforme.  

Promjena narudžbe

 1. Korisnik može mijenjati pojedinosti svoje narudžbe u potvrdnoj e-poruci ili pisano, na e-mail adresu info@beeping.hr, najkasnije 24 sata prije samog početka narudžbe, o čemu dobiva potvrdu na mail. Izmjene narudžbe se obračunavaju u skladu s važećim cjenikom. 
 2. Naknadne promjene nije moguće mijenjati.

 Plaćanje usluge čišćenja

 1. Korisnik plaća naručenu uslugu čišćenja prilikom naručivanja i pritom dobiva račun u elektroničkom obliku na svoju e-mail adresu.
 2. Plaćanje na digitalnoj platformi Beeping, može se izvršiti kreditnim karticama: American Express, Diners, Visa, Mastercard i Maestro, putem PayPala te preko opće uplatnice/internet bankarstva. 
 3. Plaćanje internet bankarstvom korisnici obavljaju preko svog pružatelja usluga internet bankarstva. Opću uplatnicu plaćaju u pošti, banci ili FINI. Narudžba se realizira tek kada Beeping primi uplatu, što znači isti ili idući radni dan u slučaju da se plaćanje vrši preko interneta te kroz dva radna dana, ako se plaćanje vrši preko opće uplatnice. 
 4. Uplate preko internet bankarstva/opće uplatnice moraju biti zaprimljene najkasnije 48 sati prije početka čišćenja, inače se čišćenje otkazuje. 
 5. Beeping pruža sva potrebna tehnološka i organizacijska rješenja za potpuno sigurnu kupovinu. Prijenos osjetljivih osobnih i transakcijskih podataka na web stranici se odvijaju u sigurnom načinu rada pomoću SSL protokola (SecureSocketsLayer). Podatci se kodiraju i prenose na naš server u zaštićenom obliku. Ovaj sustav također sprječava da bilo tko presretne vaše osobne i transakcijske podatke koje šaljete na web stranicu. 
 6. Korisnik je dužan provjeriti točnost podataka na računu i žaliti se u zakonski propisanom roku. Kasnije primjedbe na račun se neće uzimati u obzir.

 Izjava o privatnosti

 1. Prilikom plaćanja narudžbe, korisnik daje izričiti pristanak da digitalna platforma, kao administrator baze osobnih podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke, koji proizlaze iz njegovog pravnog odnosa sa digitalnom platformom Beeping, u sljedećim kategorijama osobnih podataka: 
 • ime i prezime
 • primarna adresa
 • elektronska pošta
 • telefonski broj
 • IP adresa,
 • datum i vrijeme registracije
 • arhiva bilo kakve dodatne komunikacije
 • podatci o naručenim uslugama čišćenja

 Pri naručivanje usluge čišćenja korisnik daje suglasnost da se njihovi osobni podatci smiju koristiti u svrhe:

 • izvedbe usluge,
 • oglašavanja,
 • statističkih analiza,
 • provedbe istraživanja tržišta,
 • slanja reklamnih materijala,
 • obavještavanja o novostima u ponudi i poslovanju organizatora te njegovih poslovnih partnera,
 • povrata sredstava i obveze povrata pružatelja prema korisniku,
 • telefonskog, osobnog ili pisanog anketiranja,
 • izgradnje baze CRM,
 • neposrednog, segmentiranog i ciljnog trženja.

Pri naručivanju usluge čišćenja na digitalnoj platformi Beeping, korisnik daje suglasnost da pružatelj može za potrebe segmentacije i ciljanog tržišta koristiti sve podatke, koje je upisao korisnik ili koje je pridobio prilikom narudžbe. Osobe iz prve stavke ove točke, koje daju suglasnost, također se slažu s tim da ovlašćuju pružatelja, koji upravlja osobnim podatcima, da za gore navedene namjere, posreduje prikupljene podatke svojim ugovornim partnerima na teritoriju Hrvatske, s kojima je sklopio ugovor o obradi podataka i koji podatke obrađuje u ime i za račun organizatora. 

Pružatelj će prikupljene osobne podatke pohraniti i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a osobito će ih zaštititi od neovlaštenog otkrivanja i prosljeđivanja neovlaštenim trećim osobama. 

Ako korisnik ne želi dati suglasnost s ovim općim uvjetima poslovanja, naručivanje na digitalnoj platformi Beeping nije moguće. 

Korisnik može u svako doba opozvati suglasnost za slanje reklamnih materijala i informiranje o proizvodima u uslugama pružatelja i njegovih poslovnih partnera.

Također, korisnik može u bilo koje vrijeme opozvati svoj pristanak za segmentni i/ili ciljni marketing. Otkazivanje može biti poslano u pisanom obliku na Beeping WEB d.o.o., Zaharova 3, 10000 Zagreb ili elektronskim putem na e-mail adresu: info@beeping.hr. Pružatelj će pohraniti osobne podatke samo na onoliko dugo koliko je potrebno da se ostvari svrha radi koje su prikupljeni i obrađeni. 

Podatci o korisniku Beepinga se mogu čuvati još 1 godinu nakon povlačenja registracije. Financijski podatci ili podatci o transakciji čuvaju se 5 godina od pojedine transakcije. Podatci o poslanim oglasnim porukama čuvaju se do povlačenja suglasnosti za izravni i/ili ciljani i/ili segmentirani marketing. 

Korisnik koji se slaže s ovim općim uvjetima, također se slaže i ovlašćuje pružatelja da za namjene navedene u ovim općim uvjetima, posreduje podatke svojim suradnicima na području Slovenije, s kojima ima slopljen ugovor o obradi podataka i koji obrađuje podatke u ime i za račun pružatelja. Korisnik označavanjem praznog polja potvrđuje da je upoznat sa svim relevantnim pravima kao što su: pravo na uvid, prijepis, kopiranje, ispravak, blokiranje i brisanje njihovom osobnih podataka u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka. 

Korisnik je dužan najkasnije u roku od 8 dana nakon nastupanja promjene ili unutra 8 dana nakon pojedinog zahtjeva pružatelja pisano obavijestiti o bilo kakvim promjenama ili dopunama podataka, važnih za naručivanje preko Beepinga. Ukoliko korisnik ne dopuni ili ne obavijesti pružatelja o promjenama podataka, pružatelj može izbrisati osobni profil korisnika na digitalnoj platformi Beeping.

Korisnik može opozvati svoju registraciju iz digitalne platforme Beeping slanjem pošte na adresu: Beeping WEB d.o.o., Zaharova 3, 10000 Zagreb. Nakon konačne potvrde povlačenja registracije, korisnikovi osobni podatci će biti obrisani s popisa korisnika. 

Pružatelj neposredno prikuplja podatke koje korisnik upisuje prilikom naručivanja. Pružatelj te podatke ne smije davati na uvid trećim osobama ili ih može davati na uvid trećim osobama, ali samo u skladu s uvjetima navedenim u Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Za zaštitu osobnih podatak je odgovoran i sam korisnik, tako da se pobrine za sigurnost svoga korisničkog imena i lozinke i odgovarajuće softversko rješenje (antivirusni program) za zaštitu svoga informacijskog sustava i elektroničkih uređaja. 

U skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, kupac ima pravo pristupiti svojim osobnim podatcima, koje posjeduje pružatelj, te ih ispraviti. Vaši podatci će biti adekvatno zaštićeni od gubitka, uništenja,  krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja trećim osobama. 

Svaka promjena u pravilima o zaštiti osobnih podataka biti će objavljena u ovom poglavlju o zaštiti osobnih podataka, odnosno na početnoj strani Beeping WEB d.o.o. i na drugim prikladnim mjestima. 

 

Predmet čišćenja

 1. Svaki profesionalni čistač, koji ulazi u poslovnu suradnju s digitalnom platformom Beeping, nudi uslugu redovnog održavanja kućanstava. Pod tim se podrazumijeva:
 • KUPAONICA I SANITARIJE:
 • Čišćenje toaletne školjke (odstranjivanje vodenog i mokraćnog kamenca), bidea, umivaonika, tuš kabine/kade i wc četke s posudicom.
 • Brisanje prašine s vidljivih površina
 • Čišćenje ogledala i svjetla
 • Čišćenje ormarića izvana
 • Čišćenje tuš kabine ili kade, skupa sa slavinama
 • Čišćenje podnog sifona, ako je na vidljivom mjestu
 • Čišćenje donjih dijelova umivaonika, bidea, tuš kabine i kade
 • Pražnjenje koša za smeće (mijenjanje vrećice)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • KUHINJA:
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (ulje, uređaji, kućanski aparati)
 • Čišćenje štednjaka ili indukcijske ploče
 • Čišćenje nape izvana
 • Čišćenje sudopera i kuhinjske slavine
 • Čišćenje kuhinjskog zida keramike ili stakla
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DNEVNI BORAVAK:
 • Brisanje prašine s vidljivih površina (televizor, slike, hi-fi uređaji itd.)
 • Brisanje prašine sa svjetla (lusteri i zidno svjetlo)
 • Brisanje prašine sa prozorskih klupica
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Pražnjenje pepeljare, pražnjenje smeća
 • Usisavanje i brisanje poda
 • SPAVAĆA SOBA:
 • Slaganje kreveta/zamjena posteljine (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Pražnjenje smeća
 • Brisanje prašine s vidljivih površina, uključujući i dekorativne proizvode
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Usisavanje i brisanje poda
 • HODNIK, STUBIŠTE U STANU ILI KUĆI (PREDSOBLJE):
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina i svih dekorativnih elemenata (npr. vaza s cvijećem , stolica za odmor, regal s knjigama itd.)
 • Usisavanje i brisanje poda
 • DJEČJA SOBA, RADNA SOBA, SOBA S RAČUNALOM:
 • Brisanje prašine sa svih vidljivih površina, polica, regala, slika, svjetla i prozorskih klupica
 • Slaganje dječjeg kreveta (ako je posteljina slobodna i pripremljena)
 • Čišćenje vanjskih površina ormara
 • Pražnjenje koša za smeće
 • Usisavanje i brisanje poda
 1. Korisnik može naručiti i dodatne usluge. Pod tim se smatra:
 • Čišćenje unutrašnjosti hladnjaka
 • Čišćenje unutrašnjosti pećnice
 • Čišćenje unutrašnjosti kuhinjskih elemenata s priborom za jelo
 • Pranje prozora
 1. Profesionalni čistači, koje digitalna platforma Beeping povezuje s klijentima, ne obavljaju sljedeće poslove:
  • Generalno čišćenje
  • Čišćenje unutrašnjosti i filtera kuhinjske nape
  • Uređaji, koji su priključeni na izvor električne energije, ne spadaju u opis posla čistača (računalo, tablet, mobilni uređaj i ostali gadgeti)
  • Čišćenje fasada, vanjskih i stropnih prozora, koji su izvan normalnog dosega od 1,5 metar 
  • Čišćenje stropnih ventilacijskih uređaja
  • Čišćenje radijatora
  • Dubinsko čišćenjem mrlja
  • Uklanjanje građevinskog materijala
  • Parno čišćenje tepiha
  • Čišćenje za koje je potrebno pomicanje teških predmeta (npr. bijele tehnike, namještaja)
  • Čišćenje i održavanje vanjskih površina  kao što su garaže, vrtovi, terase
  • Čišćenje i preslagivanje ormara s garderobom
  • Čišćenje unutrašnjosti ormarića u kuhinji i kupaonici 

 Način izvršenja usluge

 1. Profesionalni čistač obavlja posao tj. uslugu čišćenja kućanstava u ime i za račun poduzeća Beeping WEB d.o.o.
 2. Profesionalni čistači, koje digitalna platforma Beeping povezuje s korisnicima, posao obavljaju samostalno. Korisnik mora profesionalnom čistaču pružiti svu potrebnu pomoć i informacije, kako bi se naručena usluga obavila bez poteškoća. Korisnik mora profesionalnom čistaču omogućiti pristup dogovorenom mjestu čišćenja.
 3. Korisnik mora profesionalnom čistaču za izvršenje naručene usluge čišćenja pripremiti svu potrebnu opremu i sredstva za čišćenje. Profesionalni čistač je opremljen s osnovnim paketom opreme. Sadržaj osnovnoga paketa je objavljen na web stranici Beeping.hr
 4. Korisnik se obvezuje, da neće s profesionalnim čistačem sklopiti ugovor o djelu, niti će se ugovarati ugovore za čišćenje i zapošljavanje.
 5. Korisnik se obvezuje da će sve potrebne upute za čišćenje (specifikacija lokacije, dodatne želje i zahtjevi, upute vezane za vrijeme čišćenja, način čišćenja) navesti prilikom naručivanja čišćenja. 
 6. Profesionalni čitač, kojeg je digitalna platforma povezala s korisnikom, po završetku čišćenja ispunjava obrazac obavljenog posla i  bilježi sva dodatna zapažanja.

Odgovornost korisnika usluge

 1. Korisnik je odgovoran za  davanje krivih, lažnih, nepotpunih ili neaktualiziranih podataka, prilikom registracije profila na web strani Beeping. 
 2. Korisnik je odgovoran za neispravne ili nepravodobne prigovore ili žalbe na ispostavljeni račun za izvršenje usluge čišćenja.
 3. Korisnik je odgovoran za nabavljanje opreme za čišćenje, koja je navedena na web stranici, u trenutku rezerezvacijskog postupka.
 4. Korisnik je dužan odmah, ali najkasnije u roku od 24 sata nakon završetka čišćenja, obavijestiti Beeping platformu o nedostatcima i nepravilnostima. 

Odgovornost digitalne platforme

 1. Poduzeće Beeping WEB d.o.o., kao nositelj digitalne platforme Beeping, odgovara korisniku za profesionalno, kvalitetno i pravovremeno izvršenje usluge čišćenja u skladu s korisnikovom narudžbom.
 2. Digitalna platforma Beeping se obvezuje pružiti profesionalnim čistačima osnovnu opremu, kako bi se olakšalo pružanje usluge. Popis osnovne opreme je naveden na web stranici u trenutku postupka rezervacije. 
 3. Digitalna platforma garantira da su svi profesionalni čistači, koji nude svoje usluge preko digitalne platforme, višekratno provjereni (svi su priložili potvrdu o nekažnjavanju izdanu od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, svi su prošli teorijsku obuku i više puta naknadno provjereni). Na taj način se digitalna platforma pobrinula za maksimalnu obučenost kadrova, koji obavljaju čišćenje.
 4. Profesionalni čistač se obvezuje poštovati pravila kućnog reda svakog objekta, upute za zaštitu od požara u objektu te upute za svoju sigurnost u objektu, u kojem se pruža usluga. 

 Reklamacije i garancija kvalitete

 1. Sve reklamacije obrađuje administrativni odjel koji možete dobiti na e-mail adresu info@beeping.hr radnim danom od 08 do 17 sati. Pisanim prigovorom ili žalbom, vezano za obavljenu uslugu čišćenja, kupac/korisnik mora obavijestiti nositelja digitalne platforme, najkasnije u roku 24 sata; odnosno, pisano, putem e-maila na gore navedenu e-mail adresu te kao dokaz za navedene tvrdnje priložiti odgovarajući dokazni materijal. 
 2. Korisnik može podnijeti reklamaciju pisanim putem na e-mail adresu info@beeping.hr.
 3. Digitalna platforma Beeping posluje u skladu s važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Postupak obrade pritužbe je povjerljiv. Beeping je dužan štitit podatke podnositelja zahtjeva i ne otkrivati ih trećim osobama, osim na izričit zahtjev podnositelja zahtjeva. 
 4. Postupak obrade reklamacije ili pritužbe je povjerljiv, a reklamacije i pritužbe se rješavaju prioritetno, u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od 24 sata. Ukoliko je reklamacija korisnika, vezana za uslugu čišćenja, opravdana, profesionalni čistač, kojeg je digitalna platforma ovlastila za obavljanje usluge čišćenja, mora ispraviti nepravilno odrađeni posao u roku od 24 sata od saznanja da se korisnik opravdano žalio, tj. kada mu korisnik omogući ponovni pristup mjestu obavljanja usluge. 

 Viša sila

 1. Pod višom silom se podrazumijevaju nepredviđeni prirodni događaji, koji imaju karakter elementarne nepogode (poplave, potresi, požari, led itd.) i drugi događaji koji se ne mogu spriječiti, ukloniti ili izbjeći, a koji predstavljaju prepreku obavljanju usluge čišćenja, u skladu s općim uvjetima poslovanja. Nastanak više sile izuzima digitalnu platformu obveza prema općim uvjetima, a profesionalne čistače od ispunjenja obveze za vrijeme trajanja više sile, tako da nisu dužni platiti odštetu zbog nepoštivanja obveza, za vrijeme trajanja više sile. 

 Osiguranje od odgovornosti

 1. U svrhu dodatnog osiguranja korisnika, digitalna platforma Beeping ima opće odgovornosti na području osiguranja - potpisan ugovor s partnerom, osiguravajućim društvom Generali. Osiguranje od odgovornosti pokriva moguću štetu, koja bi bila nanesena korisniku ili njegovoj imovini od strane profesionalnog čistača, prilikom izvršenja usluge čišćenja. Osigurani iznos police osiguranja iznosi 730.000 kuna, a stvari koje su izravno predmet čišćenja su pokrivene od strane pod-osigurane svote u iznosu do 73.000 kuna. 
 2. U slučaju nastanka štete povezane s djelovanjem, tj. izvršenjem usluge profesionalnog čistača, potrebno je da korisnik da obavijest o događaju i oštećenju. O tome mora biti obaviještena digitalna platforma Beeping. Digitalna platforma je, u skladu s uvjetima osiguranja, dužna obavijestiti osiguravajuće društvo u roku od 3 dana.
 3. Nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja, digitalna platforma Beeping posreduje korisniku obrazac, Zahtjev za naknadu štete. Korisnik (oštečenik) ispunjava i potpisuje Zahtjev za naknadu štete i prilaže mu potrebne dokaze o postojanju i opsegu štete i posreduje ga na GENERALI d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb. 
 4. Digitalna platforma Beeping nakon primitka obavijesti o postojanju štetnog događaja, uzima izjavu navodnog počinitelja štete (profesionalnog čistača), fotografije i sve druge dokaze o okolnostima štetnog događaja te o prirodi i opsegu oštećenja.
 5. Digitalna platforma o svakom događaju, koji bi mogao imati za posljedicu prilaganje Zahtjeva za naknadu štete iz osiguranja od odgovornosti (čak i ako nije najavljen Zahtjev za naknadu štete), ispunjava obrazac Prijava odgovornosti za štetni događaj pa ga skupa sa potrebnom dokumentacijom posreduje na GENERALI d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.
 6. Osiguravajuće društvo nakon primitka prijave štete ili Zahtjeva za naknadu štete, evidentira događa i pokreće proceduru rješavanja Osiguravajuće društvo nakon primitka dokumentacije poziva digitalnu platformu Beeping da, ako je potrebno, izmjeni ili dopuni prijavu štetnog događaja (npr. dodatne izjave, dokumentacija, potreba da se uživo pogledaju prostor ili predmet,…) ili oštećenu stranu da, ako je potrebno, izmjeni ili dopuni Zahtjev za naknadu štete. 
 7. Osiguravajuće društvo nakon primitka sve dokumentacije, potrebne da bi se donijela odluka o postojanju osiguranja, odgovornosti i opsegu štete i zahtjevima oštećene strane (ako su podneseni). 

Beeping poklon bon

    72. Poklon bon je dokument u elektronskom obliku, koji izdaje digitalna platforma u odnosu prema plaćanju. 

    73. Rok valjanosti poklon bona je označen na samom poklon bonu. 

    74. Svaki poklon bon ima jedinstven kod. Kod je moguće koristiti nekoliko puta, ali samo do vrijednosti uplaćenog iznosa

    75. Poklon bon možete koristiti i ako je vrijednost narudžbe veća od vrijednosti poklon bona. U tom slučaju korisnik samo nadoplati razliku koristeći sredstva plaćanja koje digitalna platforma dopušta. Ako je iznos narudžbe manji od iznosa poklon bona, višak sredstava ostaje na poklon bonu i korisnih ih može koristiti u sljedećoj narudžbi. 

   76. Poklon bon nije moguće zamijeniti, zahtijevati isplatu njegove novčane vrijednosti ili produžiti njegovu vrijednost.

  77. U slučaju da narudžba bude otkazana 24 sata prije početka čišćenja, mi ćemo vam poklon bon, tj. vrijednost poklon bona, zamijeniti novim poklon bonom. Na e-mail adresu ćemo vam poslati novi jedinstveni kod, s jednakim iznosom raspoloživih sredstava.

   78. Kod, označen na poklon bonu, tijekom narudžbe (u 4. koraku - plaćanje) unesite u za to predviđen okvir. Nakon unosa koda vrijednost poklon bona se automatski odbija od cijene narudžbe. Sljedeći korak je još samo potvrda narudžbe. 

  79. Poklon bonovi se razlikuju od promocijskih kodova za popuste. Promotivne kodove Beeping vam možemo darovati u sklopu posebnih promotivnih aktivnosti i nagradnih igara. Ovi kodovi nisu na prodaju.

   80. Poklon bon se ne može koristiti istovremeno s promotivnim kodom za popuste.

Mjerodavno pravo i mogući sporovi

   81. Svaki odnos između online platforme Beeping i korisnika podliježe zakonima Republike Hrvatske. Ako bila koja odredba nije ili nije više u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, takva odredba se mora opsegom i sadržajem prilagoditi sadašnjim propisima, ako je moguće , u svakom slučaju, to ne znači da ne vrijede sve odredbe Općih uvjeta.

  82. Poduzeće Beeping WEB d.o.o. ne priznaje izvansudsku nagodbu potrošačkih sporova kao nadležnu za rješavanje potrošačkih sporova, koje privatni korisnik može priložiti u skladu sa Zakonom o izvansudskim rješenjima potrošačkih sporova.

 83. U slučaju spora između online platforme i korisnika je nadležan sud u Zagrebu, osima ako zakonodavstvo Republike Hrvatske izričito isključuje mjesnu nadležnost.

 

© 2017 Beeping. Sva prava pridržana.